Graduation

Hide A Konishi got a PhD.
Zi Xian Jiang and Ryuji Watanabe got a Master's degree.
Yudai Miyoshi got a Bachelor's degree.